آزمون جامع دوره‌های آموزشی کوتاه مدت گردشگری جمعه 24 مرداد برگزار شد.