آغاز به کار جشنواره گردشگری پایدار روستایی/ تیموری: جامعه روستایی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارد