ابتکار: مشکلات بیمه هنرمندان صنایع‌‌دستی برطرف خواهد شد