ابلاغ مراتب ثبت ملی ۵۵ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار تهران