اجرای بسته حمایتی جدید از بخش گردشگری در تمام استان‌ها آغاز شده است