ارائه گزارش عملکرد شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در حوزه های زیر مجموعه معاونت گردشگری از سال ‏‏98‏ تاکنون ‏