از سوی دکتر مونسان مراتب ثبت ملی 7 اثر طبیعی به استاندار لرستان ابلاغ شد