خانه اعضای هیئت مدیره
محمدرضا پارسانژاد، نایب رئیس هیئت مدیره                                                                                                                                                            
علی شهداد رئیس هیئت مدیره
خشایار نیکزاد فر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل