بازدید دکتر مونسان از مرکز آفرینش هنرهای سنتی و صنایع‌دستی نیاوران