باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است