برگزاری آزمون جامع دوره‌های آموزشی گردشگری به تعویق افتاد