برگزاری پایلوت نمایشگاه اکسپوی دبی از اواسط اسفند تا مهرماه