تأمین زمین برای احداث ۷ مجتمع خدماتی بهداشتی در استان اردبیل