تدوین طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی روستاهای هدف گردشگری