تغییر ذائقه گردشگری مردم یکی از برنامه‌های مهم وزارت است