تقدیر و تشکر مهندس نیکزاد از همکاران در برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران