جزئیات بسته حمایتی جدید دولت برای بخش گردشگری آسیب‌دیده از کرونا