جلسه معارفه معاون جدید معاونت توسعه و سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی