خشایار نیک زادفر خبرداد : تابع دستورات ستاد کرونا هستیم .