در دیدار دکتر مونسان با سیدحسن خمینی مطرح شدراه‌اندازی موزه شماره 2 و بازارچه دائمی صنایع‌دستی در حرم امام (ره)