در نشست با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دکتر مونسان: با حداقل بودجه توانستیم کارهای بزرگی انجام دهیم