دستور وزیر بهداشت برای واکسیناسیون فعالان حوزه گردشگری