دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ و حراست از توس به نحو مطلوبی انجام شده است