دکتر مونسان خبر داد: تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری در هیئت دولت