دکتر مونسان خبر داد تولیدکنندگان صنایع‌دستی از پرداخت مالیات معاف ماندند