دکتر مونسان در دیدار با نماینده اردکان در مجلس تأکید کرد: حداکثر استفاده از سهمیه‌های مشترک ثبت جهانی