رئیس‌جمهوری از موزه شهید رئیسعلی دلواری بازدید کرد