ساخت مجتمع خدماتی بهداشتی بین ،راهی در مناطق گردشگری استان اردبیل