شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی درصدد توسعه و تعمیم سامانه فروش بلیت الکترونیکی به کلیه اماکن تاریخی استان تهران