طراحی برنامه ویژه گردشگری برای کشور روسیه بعد از مهار کرونا