طرح‌ها و برنامه‌های بدون بودجه با اولویت به‌سرعت قابل پیگیری و اجراست