خانه عملیات اجرایی و تکمیل ۸واحد مجتمع خدماتی و بهداشتی