خانه عملیات اجرایی و تکمیل 9واحد مجتمع خدماتی و بهداشتی