عملیات اجرایی و تکمیل 9واحد مجتمع خدماتی و بهداشتی

مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت عملیات اجرایی و تکمیل 9 واحد مجتمع خدماتی بهداشتی در استان فارس