فراخوان عمومی انتخاب مجری توانمند و واجد شرایط جهت همکاری در اجرای طرح « برگزاری نمایشگاه های داخلی گردشگری و صنایع دستی سال 1399»