قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 1382/10/23

قانون تشکيل ميراث فرهنگي که در جلسه علني روز سه شنبه 23 دي ماه 82 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود توسط رييس جمهور جهت اجرا به نهاد رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ شد.
متن اين قانون به شرح زير است:
ماده 1 :سازمان هاي ميراث فرهنگي کشور و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و از ادغام انها (سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) با کليه اختيارات و وظايفي که سازمانهاي مذکور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند و کليه امکانات، اموال و نيروي انساني زير نظر رييس جمهور تشکيل مي شود. رييس سازمان با حکم رييس جمهور منصوب مي شود.
تبصره 1: کليه وظايف واختيارات وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به رييس سازمان منتقل مي شود.
تبصره2: وظايف حاکميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل مي شود و وظايف اجرايي وامور تصدي ان با همه امکانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال و دارايي ها، تعهدات و اعتبارات در قالب يک شرکت دولتي با عنوان شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وابسته مي شود.
ماده 2: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 1367/4/28 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370/7/7 اداره مي شود. تعيين وظايف و اختيارات اين سازمان ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 با جهت گيري واگذاري وظايف تصدي به بخش غير دولتي، حذف وظايف غير ضروري، تفکيک وظايف ملي واستاني با پيشنهاد مشترک سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تاييد هيات وزيران به تصويب کميسيون مشترک رسيدگي کننده به اين قانون خواهد رسيد.
تبصره: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است به منظور هماهنگي در چگونگي امکان بهره گيري از ميراث هاي طبيعي کشور و اجراي تعهدات مطروحه در کنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان نسبت به تدوين ايين نامه اي با پيشنهاد مشترک سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست اقدام کند.
آيين نامه مذکور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.