مراسم تودیع و معارفه ذیحساب و مدیر مالی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی برگزار شد