مراسم معارفه مهندس ضرغامی و تکریم دکتر مونسان برگزار شد