خانه مزایده عکاس خانه کاخ گلستان
تمدید اطلاعات مزایده عمومی از مورخ 1399/4/17 لغایت 1399/5/5 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره مزایده 8099001504000001 قابل مشاهده است.
جهت اطلاع بیشتر  از شرایط شرکت در مزایده عکاس خانه کاخ گلستان فایل ذیل را مطالعه بفرماید :