مزایده عکاس خانه کاخ گلستان

 اطلاعات مزایده عمومی از مورخ 1399/6/25 لغایت1399/7/9 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ب قابل مشاهده است
جهت اطلاع بیشتر  از شرایط شرکت در مزایده عکاس خانه کاخ گلستان فایل ذیل را مطالعه بفرماید :