خانه معاونت اداری و مالی

شرح وظایف معاونت اداری و مالی:

انجام سایر وظایف مشابه در رابطه با شغل
نظارت و پیگیری کلیه مطالبات شرکت از واحدها،سازمانها و ادارات ذیربط
اتخاذ تصمیم در مورد وضعیت نقدینگی شرکت،تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده بهینه از امکانات مالی
نظارت و مشارکت در استقرار و بازنگری سیستم مالی شرکت،نظارت بر اجرای آن و کنترل ارزیابی عملیات انجام شده
نظارت،کنترل برکلیه امورات مربوط به حسابداری،حقوق و دستمزد کارکنان اداری،پرسنلی،رفاهی و کارگزینی واحدهای تحت نظارت
تهیه و تدوین دستورالعمل های مالی،طرح ریزی فرمها و گزارشات مالی و تشخیص و انتخاب رویه ها و روشهای صحیح و مناسب حسابداری و بودجه بندی
برنامه ریزی ،سازماندهی تقسیم کار و هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی و نظارت و کنترل بر کار افراد تحت نظارت و اطمینان از حسن انجام وظایف محوله
نظارت عالیه بر کلیه امور مالی،حسابداری،استخراج و کنترل نهایی صورتهای گزارشات مالی،حسابهای مربوط به پیمانکاران و شرکت تامین کننده مواد اولیه در مقاطع مختلف و ادامه بازخورد مناسب به مافوق
نظارت و کنترل بر انجام تشریفات استخدامی ،به روز نگه داشتن سیستم حقوق و دستمزد،اصلاح و بهبود سیستمها و روشهای اداری،برنامه ریزی نیروی انسانی،اعمال تغییرات،جابجایی ها،انتصابات و ارتقاء