خانه معاونت ها

معاونت عمرانی

اجرای عملیات نظارت بر پروژه ها، کنترل پیمانکاران و اجرای طرح های عمرانی

معاونت سرمایه گذاری

تدوين و ارائه بسته های سرمايه گذاری توسعه زيرساخت های صنعت گردشگری