معاونت سرمایه گذاری

مهندس علی فعله گری

مسئولیت ها

-مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کردستان
-معاون گردشگری و فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش
-مدیر کل امور پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
-معاون توسعه مدیریت صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور
-معاون توسعه و سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی

شرح وظایف معاونت :
  • برنامه ریزی ،سازماندهی تقسیم کار و هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی و نظارت و کنترل بر کار افراد تحت نظارت و اطمینان از حسن انجام وظایف محوله
  • تهیه و تدوین دستورالعمل های مالی،طرح ریزی فرمها و گزارشات مالی و تشخیص و انتخاب رویه ها و روشهای صحیح و مناسب حسابداری و بودجه بندی نظارت و مشارکت در استقرار و بازنگری سیستم مالی شرکت،نظارت بر اجرای آن و کنترل ارزیابی عملیات انجام شده
  • نظارت عالیه بر کلیه امور مالی،حسابداری،استخراج و کنترل نهایی صورتهای گزارشات مالی،حسابهای مربوط به پیمانکاران و شرکت تامین کننده مواد اولیه در مقاطع مختلف و ادامه بازخورد مناسب به ما فوق
  • اتخاذ تصمیم در مورد وضعیت نقدینگی شرکت،تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده بهینه از امکانات مالی
  • نظارت و پیگیری کلیه مطالبات شرکت از واحدها،سازمانها و ادارات ذیربط
    نظارت،کنترل برکلیه امورات مربوط به حسابداری،حقوق و دستمزد کارکنان اداری،پرسنلی،رفاهی و کارگزینی واحدهای تحت نظارت
  • نظارت و کنترل بر انجام تشریفات استخدامی ،به روز نگه داشتن سیستم حقوق و دستمزد،اصالح و بهبود سیستمها و روشهای اداری،برنامه ریزی نیروی انسانی،اعمال تغییرات،جابجایی ها،انتصابات و ارتقاء
  • انجام سایر وظایف مشابه در رابطه با شغل