معاونت عمرانی

 

شرح وظایف معاونت عمرانی:

این معاونت نسبت به اجرای عملیات نظارت بر پروژه ها، کنترل پیمانکاران وفق شرایط پیمان، اجرای طرح های عمرانی ابلاغی از سوی دولت، همکاری با دیگر شرکت ها و اشخاص بخش خصوصی و عمومی و دولتی، اقدام و در این خصوص از توان مهندسی مشاوران و کارکنان مجرب خود بهره برداری می نماید.
اهم وظایف این معاونت به شرح ذیل می باشد:

– رسیدگی به ادعاهای حقوقی و قراردادهای مشاوران و پیمانکاران

-برگزاری و راهبری مناقصات جهت عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران ذیصلاح

– تشکیل جلسات کمیته فنی و کنترل و تطبیق فعالیتهای اجرایی پیمان و قوانین مرتبط

– نظارت و کنترل دقیق در کار افراد تحت سرپرستی و نظارت عالیه در قسمت تحت نظارت

– نظارت و مشارکت در انجام مکاتبات لازم در خصوص عملیات اجرایی پروژه های در دست اجرا

تهیه و تنظیم و انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان برنامه

– پیگیری حسن اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران ضمن مدیریت و راهبردی پروژه ها

– هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با پروژه های اجرایی شامل تأمین انشعابات و هماهنگی با سازمانهای استانی

– رسیدگی و تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران و همچنین بررسی و تایید کارگزاری عوامل استانی

بازدید از کلیه پروژه های در دست اقدام و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص مسائل و مشکلات پیش آمده تا مرحله رفع موانع

تحویل موقت و قطعی پروژه های و بررسی و تایید آزادسازی تضامین اخذ شده جهت حسن انجام تعهدات و اجرای کار از سوی پیمانکاران و مشاوران

ساماندهی، برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم با کلیه پیمانکاران، مشاوران و واحدهای ذیربط در عملیاتی نمودن پروژه های عمرانی و شهرسازی

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]