معاون میراث‌فرهنگی کشور خبر داد: موافقت دکتر روحانی با تحویل هدایای نفیس رئیس‌جمهوری به میراث‌فرهنگی