معاون گردشگری: صدور مجوز گردشگری کشاورزی در مسیر اجرا قرار گرفت