معاون گردشگری کشور با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری دیدار کرد