معاون گردشگری کشور خبر داد: تمدید اعتبار کارت راهنمایان گردشگری تا پایان سال جاری