مناقصه عمومی تکمیل یک واحد مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی در استان مرکزی