مناقصه عمومی جهت عملیات اجرایی و تکمیل 10 واحد مجتمع خدماتی بهداشتی در استان اردبیل