مناقصه عمومی مجتمع های خدماتی بین راهی سطح استان فارس