مهندس ضرغامی: نگاه من به ۳ حوزه وزارت، مساوی، متعادل و ترازمند است